mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz ( ds-ih-ds )
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jrsa
 ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy;s mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds ds fp=
 lans'k
izFke pkj ekg dh izfdz;k ;kstuk

d`f"k izxfr dsUnz ds iathdj.k ds ckn izFke pkj ekg ds fy, dqN egRoiw.kZ izfdz;k,Wa fu/kkZfjr dh xbZ gS tks fuEu gS &&

ekg izfdz;k ;kstuk
izFke izfr 5 ;k 10 xkWaoksa ds fy, nwljs Lrj ds 10 la;kstdksa dk p;u 1- fopkj foe'kZ] oLrqxr izf'k{k.k] usr`Ro izf'k{k.k ,oa daI;wVj izf'k{k.k izFke 15 fnuksa esa
    2- fdlkuksa dk iathdj.k] izn'kZu dk;Zdze vxys 15 fnuksa esa
f}rh; rhljs Lrj ds la;kstdks dk p;u xzke Lrj ij 1- fopkj foe'kZ] oLrqxr izf'k{kd] usr`Ro izf'k{k.k ,oa daI;wVj izf'k{k.k
    2- la;ksatdks ds izfrfuf/k;ksa ds fy, vko';d gS fd os lIrkgkar esa ,d iwjs fnu d`f"k izxfr dsUnz ij O;rhr djsa
    3- O;olk; c<+kus ds lkFk lkFk rhljs Lrj ds d`f"k izxfr dsUnz [kksyus dh rS;kjh
    4- O;olk; varr% xkWaoksa ds Lrj ij gh gksxk tks la;kstdks ,oa muds izfrfuf/k;ksa ij fuHkZj djsxk
r`rh; rhljs Lrj dhs usVofdZax iwjh gks tkuh pkfg, rFkk nwljs Lrj ij de ls de rhu d`-iz-ds [kqy tkus pkfg, 1- izfrfuf/k iwjh rjg ls O;olk; dh ftEesnkjh mBk,xsa rFkk d`f"k izxfr dsUnz dh vk; 'kq: djk,xsa ftudk dk;Z larks"ktud ughs gksxk os gVk fn, tk,xsa vFkok mUgsa psrkouh nh tk,xh
prqFkZ bl ekg esa fdlkuksa dks mudk ykHk feyus yxsxk 1- eSnku esa iwjh rjg ls lcdks mrkjuk gksxk
    2- f}rh; Lrj ij rhu d`f"k izxfr dsUnz vkSj rhljs Lrj ij ,d d`f"k izxfr dsUnz dk iathdj.k
eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
Copyright All Rights Reserved With ANPL.
Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.