mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz ( ds-ih-ds )
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jrsa
 ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy;s mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds ds fp=
 lans'k
d`f"k izxfr dsUnz dh lQyrk ds fy, mfpr dne

fdlkuks dks ,df=r djuk
fdlkuksa dks ,df=r djus ls rkRi;Z mudks lwpuk rduhd iVy ij ykuk rFkk mldh ,d vuq izekf.kd igpku cukuk gSA bl dk;Zokgh ds varxZr fdlku] fdlku dh Qly] mldh Qly esa mi;ksx vkus okyh oLrq,Wa vkfn dh tkudkjh;ksa dks izkIr djds mls ,xzksbZdkelZ-dke ds MsVkcsl esa tek djuk gSA blds fy, fdlkuksa dk iathdj.k ,xzksbZdkelZ-dke ij gksuk t:jh gSA
;g iathdj.k lh/ks baVjusV ij Hkh gks ldrk gS ysfdu baVjusV u miyC/k gksus dh fLFkfr esa iksLV }kjk iathdj.k QkeZ Hkjdj ,-,u-ih-,y dks Mkd }kjk Hkstk tk ldrk gSA ,-,u-ih-,y ml fdlku dks iathd`r djds mldh lwpuk d`f"k izxfr dsUnz dks ns nh tk,xhA blh ds vk/kkj ij fofHkUu laLFkkuksa dks fdlkuksa ls tksM+us dh dksf'k'k dh tk,xhA
vr% izkjaHk esa fdlkuksa ds bdV~Bk djus ij tksj nsuk gS D;ksafd tc rd miHkksDrk lewg ugha gksxk ,-,u-ih-,y lqfo/kk,Wa dSls eqgS;k djk,xkA vkerkSj ij] d`f"k izxfr dsUnz dh 'kq:vkr ij lapkydks dh lgk;rk ls xkWaoksa esa iathdj.k QkeZ dks Hkjk tk,xkA blds fy, fdlku dks 250 :- nsus gksxsa rFkk ftldh jlhn ,-,u-ih-,y ds uke ij d`f"k izxfr dsUnz }kjk nh tk,xhA

lwpuk rduhd lapkj ra=
,-,u-ih-,y d`f"k izxfr dsUnz ds lQy lapkyu ds fy, lapkyd rFkk fdlkuksa dks daI;wVj rFkk baVjusV ds izHkkoh mi;ksx ds izf'k{k.k dh Hkh O;oLFkk djrk gSA ,-,u-ih-,y dk ;g m|s'; gj fdlku dks daI;wVj ds iz;ksx esa l{ke cukrs gq, ,slh tkudkjh;kWa iznku djuk ftlls muds lq[k ,oa fodkl dk ekxZ iz'kLr gks ldsA

cSdoMZ ,oa QkjoMZ baVhxzs'ku

fdlkuks dh ykxr de djuk rFkk mfpr nke fnykuk ,-,u-ih-,y dk eq[; m|s~'; gSA d`f"k izxfr dsUnz vkSj ,slh laLFkkvksa dk xBtksM+ djkuk ,-,u-ih-,y dk dke gSA

vr% ,-,u-ih-,y jk"Vzh; rFkk jkT; Lrj ij ,sls xBtksM+ djsxh] ijUrq d`f"k izxfr dsUnz dks vius ut+nhdh laLFkkuksa ls tqM+uk gksxkA de ls de ,d o"kZ esa gesa d`f"k izxfr dsUnz ij mu lHkh oLrqvksa dks ykuk gksxk ftudh d`f"k izxfr dsUnz ds lnL;ksa dks t:jr iM+ ldrh gSA

eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
Copyright All Rights Reserved With ANPL.
Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.