mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz (ds-ih-ds-)
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds- dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jr
 ds-ih-ds- dh fo'ks"k t:jrs
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy, mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds- ds fp=
 lans'k
vk; L=ksr dk fooj.k
1- /kkj.kk
d`f"k izxfr dsUnz xkWao esa LFkkfir ,d ,slk dsUnz gksrk gS tks mlesa laxfBr fdlkuksa dks [ksrh esa yxus okyh phtksa ds ckjs esa mi;qDr tkudkjh ,oa izf'k{k.k miyC/k djkrk gS rFkk Qlyksa dks lgh nke ij fcdokus ds fodYi nsrk gSA
 
izkjaHk esa d`f"k izxfr dsUnz yxHkx 20 oxZ fdyksehVj ;k 4000 ls 5000 ,dM+ ds d`f"k ;ksX; Hkwfe esa viuh lsok;sa nsrk gSA ,d d`f"k izxfr dsUnz 100 fdlkuksa ls 'kq:- djds yxHkx 1000&1500 fdlkuksa rd viuh lsok;sa igqWapkrk gSA
 
eq[;r% ,d d`-iz-ds fuEu lsokvksa ds fy;s mRrjnk;h gS %
 
 • [ksrh esa yxus okyh phtksa dh tkudkjh ,oa miyC/krkA
 • d`f"k lacaf/kr vk/kqfud rduhdksa dh tkudkjh rFkk miyC/krkA
 • ,-,u-ih-,y }kjk fu/kkZfjr rjhds ls Qlyksa dh fcdzh esa mfpr nke ds fodYi fnyokukA
 • mijksDr lHkh lsok,a d`-iz-ds- dks {ks= izca/ku dh lgk;rk ls gh miyC/k djkbZ tk ldrh gSa A vr% bu lsokvksa ls izkIr gksus okyh vk; dk forj.k {ks= izca/ku esa Hkh gksxk tks vkxs fofHkUu 'kh"kZdksa ds varxZr n'kkZ;k x;k gSA
   
  2- vk; L=ksr
  vk; L=ksr bl izdkj fufeZr fd;k x;k gS fd d`-iz-ds- ds lQy lapkyu esa tks Hkh ;ksxnku dj jgk gS mls mldh {kerk ds vuqlkj vk; gksA
   
  vk; ds fofHkUu rhu L=ksr gS tks fuEu :i esa n'kkZ;k x;k gSA
   
  iathdj.k ds }kjk fuos'k (buiqV) ds }kjk (oh-,-lh-*) d`f"k mRikn ds }kjk (oh-,-lh-*)
   d`-iz-ds- lapkyd  15%  50%  50%
   d`-iz-ds- leUo;d  5%  20%  20%
   {ks= leUo;d  3%  12%  12%
   tuin leUo;d  2%  8%  8%
   e.My leUo;d  1%  6%  6%
   Dqy forj.k  26%  96%  96%
   ,-,u-ih-,y dk va'k  74%  4%  4%
   
  2-1 ,d d`f"k izxfr dsUnz ls gksus okyh vk; dk d`f"k izxfr dsUnz rFkk {ks=&izca/ku esa forj.k dk mnkgj.k bl izdkj gS %&
  xkWao ds ekud
  1 xkWao = 100 fdlku
  vkSlr {ks= izfr fdlku = 10 ,dM+
  igyh Qly & xsgWaw
  vkSlr mit izfr ,dM+ = 40 eu = 1600 fd-xzk
  vkSlr mit izfr fdlku = 400 eu = 16000 fd-xzk
  vkSlr mfpr nke izfr fdlku = 6-30 :-
  dqy nke = 16000 X 6-30 :- = :- 100800
   
  nwljh Qly & /kku
  vkSlr mit izfr ,dM = 25 eu = 1000 fd-xzk
  vkSlr mit izfr fdlku = 250 eu = 10000 fd-xzk
  vkSlr mfpr nke izfr fdlku = 12 :-
  dqy nke = 10000 X 12 :- = :- 120000
  /kkj.kk,Wa %
  1 ds-ih-ds- = 100 fdlku
  d`f"k ;ksX; Hkwfe = 100 * 10 ,dM+ (izfr fdlku) = 1000 ,dM+
  fuos'k izfr ,dM = 6 cksjh ;wfj;k $ 3 cksjh Mh-,-ih $ 1 cksjh cht $ jlk;fud mRikn = :- 3000
  mRiknu izfr ,dM = 16 daq- xsagwWa $ 10 daq- /kku = :- 10080 $ :- 12000 = :- 22080
  100 izfr'kr O;olk;
  iathdj.k ds }kjk
  100
  *250=25000 dk--
  [kjhn ds }kjk
  100
  *10*3000 dk 5% dk--
  fcdzh ds }kjk
  100
  *10*22080 dk 1% dk--
   ds-ih-ds- lapkyd  15%  :- 3750  50%  :- 75000  50%  :- 110000
   ds-ih-ds- leUo;d  5%  :- 1250  20%  :- 30000  20%  :- 440000
   {ks=kh; leUo;d  3%  :- 750  12%  :- 18000  12%  :- 26400
   tuin leUo;d  2%  :- 500  8%  :- 12000  8%  :- 17600
   e.My leUo;d  1%  :- 250  6%  :- 9000  6%  :- 13200
   
  50 izfr'kr O;olk;
  iathdj.k ds }kjk
  100
  *250=25000 dk--
  [kjhn ds }kjk
  100
  *10*3000 dk 5% dk--
  fcdzh ds }kjk
  100
  *10*22080 dk 1% dk--
   ds-ih-ds- lapkyd  15%  :- 3750  50%  :- 37500  50%  :- 55000
   ds-ih-ds- leUo;d  5%  :- 1250  20%  :- 15000  20%  :- 22000
   {ks=kh; leUo;d  3%  :- 750  12%  :- 9000  12%  :- 13200
   tuin leUo;d  2%  :- 500  8%  :- 6000  8%  :- 8800
   e.My leUo;d  1%  :- 250  6%  :- 4500  6%  :- 6600
   
  25 izfr'kr O;olk;
  iathdj.k ds }kjk
  100
  *250=25000 dk--
  [kjhn ds }kjk
  100
  *10*3000 dk 5% dk--
  fcdzh ds }kjk
  100
  *10*22080 dk 1% dk--
   ds-ih-ds- lapkyd  15%  :- 3750  50%  :- 18750  50%  :- 27500
   ds-ih-ds- leUo;d  5%  :- 1250  20%  :- 7500  20%  :- 11000
   {ks=kh; leUo;d  3%  :- 750  12%  :- 4500  12%  :- 6600
   tuin leUo;d  2%  :- 500  8%  :- 3000  8%  :- 4400
   e.My leUo;d  1%  :- 250  6%  :- 2250  6%  :- 3300
   
  *osY;w ,MsM deh'ku (oh-,-lh-) [kjhn vkSj fcdzh dh lsokvksa dks izHkkoh cukus ds fy, fu/kkZfjr fd;k x;k gS A
   
  1- oh-,-lh- dk forj.k ,-,u-ih-,y- }kjk fd;k tk;sxkA oh-,-lh dk fu/kkZj.k oLrq ds vk/kkj ij fd;k tk;sxk A
  2- oh-,-lh- dk ;k rks fodzsrk dEiuh ls izkIr fd;k tk;sxk ;k d`-iz-ds- ls oh-,-lh- dk laxzg rRdkfyu fLFkfr ij fuHkZj djsxk A
  3- izca/ku essa oh-,-lh- dk forj.k fuEu izdkj ls gksxk :&
  50 izfr'kr ==> ds-ih-ds lapkyd
  20 izfr'kr ==> ds-ih-ds leUo;d
  12 izfr'kr ==> {ks=h; leUo;d
  8 izfr'kr ==> tuin leUo;d
  6 izfr'kr ==> e.My leUo;d
  4- ifjfLFkfr;kWa vkSj fodYi
   
  4-1 vkn'kZ ifjfLFkfr  (tgkWa deh'ku fodzsrk }kjk fn;k tk;sxk)
   
  oh-,-lh- fodzsrk }kjk ,-,u-ih-,y- dks fn;k tk;sxk rFkk ,-,u-ih-,y- psd ;k fMekUM MzkQV ds :i esa {ks= izca/ku esa forfjr djsxk A
  mnkgj.k %& ;fn ds-vkj-oh-,y- dk dksbZ cht [kqys cktkj esa 25 :- izfr fdyks fcd jgk gS rFkk d`-iz-ds- ij og 23 :- izfr fdyks muyC/k djkrk gS rks fdlkuksa dks og 24 :- izfr fdyks miyC/k gksxk vkSj fdlkuksa dks 1 :- izfr fdyks dk ykHk feysxk vkSj cpk gqvk 1 :- ds-vkj-oh-,y-] ,-,u-ih-,y- dks nsxk A
   
  bl izdkj nks :I;s ds vUrj dks &&& fdlkuksa dks 50 izfr'kr
    &&& {ks= izca/ku dks 50 izfr'kr
   
  1 izfr'kr dk 1@24 = 4 izfr'kr dk ykHk bl izdkj forfjr gks
  50 izfr'kr && :- 0-50 && ds-ih-ds lapkyd
  20 izfr'kr && :- 0-20 && ds-ih-ds leUo;d
  12 izfr'kr && :- 0-12 && {ks=h; leUo;d
  8 izfr'kr && :- 0-08 && tuin leUo;d
  6 izfr'kr && :- 0-06 && e.My leUo;d
  4 izfr'kr && :- 0-04 && ,-,u-ih-,y
  4-2 myV ifjfLFkfr  (tgkWa deh'ku dzsrk }kjk fn;k tk;sxk)
   
  dzsrk ls oh-,-lh- dk laxzg dkYifud fLFkfr gS ijUrq ;fn ,slk laHko gS rks dzsrk ls tks ewY; fy;k tk,xk oks bl izdkj gksxk %&
   
  ewY; = d`-iz-ds- ij igqWap dk eqY; $ oh-,-lh-
  vFkkZr~ d`-iz-ds- lapkyd nks fMekUM MzkQV cuk,axs] ,d dEiuh ds uke mlds }kjk d`-iz-ds- ij igqWap eqY; ds vk/kkj ij nwljk oh-,-lh- dk ,-,u-ih-,y- ds uke ij ,-,u-ih-,y- }kjk MzkQV izkIr djus ds ckn gh izca/ku dks mudk fgLlk fuEu QkewZys ds vk/kkj ij forfjr dj fn;k tk,xkA
  ds-ih-ds lapkyd && 50 izfr'kr
  ds-ih-ds leUo;d && 20 izfr'kr
  {ks=h; leUo;d && 12 izfr'kr
  tuin leUo;d && 8 izfr'kr
  e.My leUo;d && 6 izfr'kr
  ,-,u-ih-,y && 4 izfr'kr
  mnkgj.k ds fy, ,u-,Q-,y ;wfj;k dk d`-iz-ds- ij igqWap dk jsV 225 :- gS vkSj [kqys cktkj esa jsV 235 :- gS rks fdlkuksa ds fy, jsV 230 :- gksxk A
  d`-iz-ds- eqY; dk laxzg 230 :- ds vk/kkj ij djsxk rFkk nks fMek.M MzkQV cuok,xk A
  1- 225 :- ds nj ls ,u-,Q-,y- ds uke
  2- 5 :- ds nj ls ,-,u-ih-,y- dss uke
  vxj ekax 200 cksjh dh gS rks fMekUM MzkQV bl izdkj cusaxs &&
  225 X 200 = 45000 dk ,u-,Q-,y- ds uke
  5 X 200 = 1000 dk ,xzksbZdkelZ usVodZ izk- fy- ubZ fnYyh ds uke
  oh-,-lh- ds :i esa laxzfgr 1000 :- dk forj.k bl izdkj gksxk
  ds-ih-ds lapkyd && 50 izfr'kr && :- 500
  ds-ih-ds leUo;d && 20 izfr'kr && :- 200
  {ks=h; leUo;d && 12 izfr'kr && :- 120
  tuin leUo;d && 8 izfr'kr && :- 80
  e.My leUo;d && 6 izfr'kr && :- 60
  ,-,u-ih-,y && 4 izfr'kr && :- 40
  dqy && 100 izfr'kr && :- 1000
   
  eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
  Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
  Copyright All Rights Reserved With ANPL.
  Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.