mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz ( ds-ih-ds )
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jrsa
 ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy;s mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds ds fp=
 lans'k
vU; /kkj.kk,Wa

d`f"k Lukrd dh fu;qfDr

ge gj d`f"k izxfr dsUnz dks ,d d`f"k Lukrd j[kus dh lykg nsrs gS ijUrq ;fn d`f"k izxfr dsUnz ds izca/kd vius lnL;ksa dh leL;k Lo;a gy dj ldrs gS] bl fLFkfr esa d`f"k Lukrd dh vko';drk ugha iM+sxhA

,d d`f"k Lukrd ds gksus ls d`f"k izxfr dsUnz dh dk;Z {kerk esaa o`f} gks tkrh gS] D;ksafd og ,d ,slk O;fDr gksrk gS tks NksVh&NksVh leL;kvksa dk lek/kku Hkh dj ldrk gSA tSls

Qlyksa esa mRiUu jkssxksa dks jksdus ds mik;A mls nqfu;kW esa d`f"k ds {ks= esa gksus okyh ubZ miyfC/k;ksa rFkk ljdkj dh fufr;ksa ds mfpr izHkko vkSj mu fufr;ksa dk fdlkuksa ds mij iM+us okys mfpr&vuqfpr izHkkoksa dk Kku gksxkA

mnkgj.k ds fy, && vxj fdlku cht [kjhnrk gS rks cht dh tkudkjh og d`f"k Lukrd }kjk izkIr dj ldrk gSA blds lkFk&lkFk d`f"k Lukrd fdlkuksa dh leL;kvksa dk lek/kku] ,-,u-ih-,y ij iathd`r foKkfudks] izksQsljks ds ikl ys tkdj dj ldrk gSA

vUr esa ,slk dguk mfpr gksxk dh oSKkfud rFkk rduhdh leL;kvksa ds lek/kku djus gsrq ,d d`f"k Lukrd dk gksuk vko';d gSA

HkaMkj.k rFkk forj.k

d`f"k izxfr dsUnz ds izca/kd ds ikl mu oLrqvksa dks j[kus ds fy, i;kZIr txg gksuh pkfg, ftldksa d`f"k izxfr dsUnz ls forfjr fd;k tk ldsaA

d`f"k izxfr dsUnz ij [kkn] moZjd] dhVuk'kd] [kjirokjuk'kd vkfn mRiknks dk forj.k Hkh fd;k tk,xkA

dkxth dk;Zokgh dh vko';drk

izR;sd d`f"k izxfr dsUnz ds lapkyd dks fuEu jftLVj cukus gksxs A

mifLFkfr jftLVj

;g jftLVj mu fdlkuks rFkk vkus okys mu O;fDr;ks ds fy, gksxk tks d`f"k izxfr dsUnz esa izf'k{k.k ys jgs gS A

iathdj.k jftLVj

;g mu fdlkuks fd tkudkjh j[ksxk tks ,xzksbZdkelZ-dke es iathd`r gS A

fglkc&fdrkc

bles jkst gksus okys [kpksZsZ dk C;ksjk gksxk A bles Vszfux rFkk d`f"k izxfr dsUnz ds vU; dk;ksZ es gksus okys [kpsZ Hkh gksxs A

irzkpkj jftLVj

bles d`f"k izxfr dsUnz ds lkFk gksus okys fdlh Hkh irzkpkj dk fooj.k gksxk A bles ,xzksbZdkelZ-dke ds lkFk gksus okys irzkpkj dk fooj.k gksxk A

vk; Lrzksr jftLVj

d`f"k izxfr dsUnz ls lEcf/kr fooj.k gksuk pkfg;s A ble jftLVs`'ku] deh'ku rFkk forj.k ls gksus okys vk; dk Hkh fooj.k gksuk pkfg;s A

izf'k{k.k jftLVj

bles izf'k{k.k ls lEcf/kr lHkh lkexzh;kas dk fooj.k gksxk tSls lekpkj irz dh dfVax rFkk d`f"k lEcU/kh tkudkjh gksxh A

eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
Copyright All Rights Reserved With ANPL.
Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.