mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz ( ds-ih-ds )
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jrsa
 ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy;s mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds ds fp=
 lans'k
d`f"k izxfr dsUnz dh 'kq:vkr

 • vius {ks= rFkk d`f"k izxfr dsUnz ds fy, mfpr LFkku dk pquko
 • vius {ks= ds izxfr'khy fdlkuksa dks cqykdj fopkj foe'kZ djuk
 • xkWo Lrj ij d`f"k izxfr dsUnz dh ekWax iSnk djuk rFkk usVodZ LFkkfir djuk
 • lkewfgd fu.kZ; ds lkFk igys d`f"k izxfr dsUnz dks vkxs c<+kuk

 • d`f"k izxfr dsUnz dh vkjafHkd xfrfof/k;kWa ,oa ogkWa miyC/k oLrqvksa dh lwph

  xfrfof/k;kWa

 • iathdj.k
 • csgrj d`f"k ds rjhds o lk/ku
 • Kku dk foLrkj
 • Ykkxr esa yxus okyh oLrqvksa dk HkaMkj.k ,oa forj.k
 • lgh fglkc&fdrkc
 • mit ds dz;&fodz; esa lg;ksx

 • miyC/k oLrq,Wa

 • iathdj.k QkeZ
 • csgrj d`f"k ds rjhdks dk izn'kZu rFkk O;DrO;
 • mRiknks rFkk izfdz;kvksa dh Nih gqbZ lkexzh
 • jlhn dh fdrkcsa
 • mit ds cnys esa feyus okys nke esa lg;ksx

 • igys fnu dh xfrfof/k;kWa

 • d`f"k izxfr dsUnz ds fy, lHkh HkSfrd oLrqvksa dk miyC/k gksuk
 • daEI;wVj rFkk vU; e'khuksa dk tsujsVj lqfo/kk ds lkFk miyC/k gksuk
 • jftLVj rFkk QkeZ i;kZIr ek=k esa miyC/k gksuk
 • i;kZIr Hka.Mkj.k dh lqfo/kk
 • Lizs&e'khu rFkk vU; midj.kksaZ dh miyC/krk
 • izf'k{k.k ds fy, dejs dh rFkk izf'k{k.k garq lk/kuksa dh miyC/krk

 • igys fnu dh ekuo lalk/ku ;kstuk

 • d`f"k izxfr dsUnz ds izca/kd dh eSustj ds in ij fu;qfDr
 • de ls de ,d rFkk vf/kd ls vf/kd nks d`f"k&Lukrdksa dh fu;qfDr
 • nl xkWaoksa ds fy, nl lapkydksa dh muds xkWaoksa esa fu;qfDr
 • de ls de vkbZ&Vh ls lacaf/kr nks O;fDr;ksa ds ,d lIrkg rd jgus dh O;oLFkk rkfd d`f"k izxfr dsUnz ij daI;wVj lacaf/kr Vzsfuax nh tk lds
 • daEI;wVj&vkijsVj dh fu;qfDr
 • d`f"k izxfr dsUnz esa nks ls rhu deZpkfj;ksa dh fu;qfDr

 • d`f"k izxfr dsUnz dk vkjaHk

 • mn~?kkVu ugha cfYd izn'kZu
 • ;g 'kq:vkrh nkSj yxHkx ,d ekg pysxk ftlesa d`f"k izxfr dsUnz dh xfrfof/k;ksa rFkk forfjr dh tkus okyh oLrqvksa dk iwjs {ks= esa izn'kZuh
 • ,d fu'fpr le;kof/k ds ckn] fdlkuksa rFkk vU; d`f"k izxfr dsUnz ds izca/kdksa dh cSBd dk vk;kstu ftlesa ,d nwljs ds vuqHkoksa ,oa fopkjksa dk vknku&iznku
 • nwljs ekg ds igys lIrkg esa mn~?kkVu

 • eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
  Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
  Copyright All Rights Reserved With ANPL.
  Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.