mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh

d`f"k izxfr dsUnz ( ds-ih-ds )
 fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
 ds-ih-ds dh vko';drk
 ds-ih-ds dh t:jrsa
 ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
 vk; L=ksr
 lQyrk ds fy;s mfpr dne
 ds-ih-ds dh 'kq:vkr
 ds-ih-ds ekM~;wy
 izfdz;k ;kstuk
 vU; /kkj.kk,Wa
 izFke ds-ih-ds ds fp=
 lans'k
,-,u-ih-,y izca/kd }kjk d`-iz-ds- izca/kd ds fy, lans'k

ekuuh; d`-iz-ds egksn;]

lcls igys eSa vkidks d`f"k izxfr dsUnz [kksyus ds fy, c/kkbZ nsrk gWawA vkius vius {ks= ds fdlkuksa dks ,d lw= esa ckWa/kdj mUgsa mRFkkfur djus dk chM+k mBk;k gSA bl dk;Z esa ,xzksbdkelZ usVodZ izk- fy- d`f"k izxfr dsUnz ds ek/;e ls vkidh lgk;rk djsxkA ,d d`f"k izxfr dsUnz dk ekfyd gksus ds ukrs vkius ,d cgqr cM+h ftEesnkjh mBkus dk iz;kl fd;k gS ftlls fdlku ykHkkafor gks ldsA

d`f"k izxfr dsUnz fofHkUu Hkwfedk,Wa fuHkk,xkA ;g gekjk ,d xzkeh.k Lrj dk dk;kZy; gksxk] lkFk gh lkFk fdlkuksa ds fy, fdlku }kjk mi;ksx dh tkus okyh oLrqvksa ,oa Kku dk forj.k dsUnz gksxk ijUrq bu lcdk le; fu/kkZfjr gSA izFke pkj ekg esa d`f"k izxfr dsUnz iwjh rjg dk;Z djus esa l{ke cu tkuk pkfg,A

ftl izdkj Kku ,oa f'k{kk fu%'kqYd ugha jg xbZ gS mlh izdkj d`f"k izxfr dsUnz ls tks lqfo/kk,Wa feysxh og Hkh fu%'kqYd ugha gksaxhA Hkkjrh; fdlku dh vkfFkZd fLFkfr dks ns[krs gq, 250:- izfro"kZ dk ,d lkekU; lnL;rk 'kqYd fu/kkZfjr fd;k x;k gSA tc rd fdlku Lo;a daI;wVj dk mi;ksx djus esa l{ke ugha gks tkrk rc rd d`f"k izxfr dsUnz esa fu;qDr O;fDr ;k vki Lo;a mudh enn djsaxsa] ftlls fdlku fo'ks"kKksa }kjk viuh leL;kvksa dk lek/kku ik ldsA

vr% eSa ;g dg ldrk gwWa fd vki gh izca/kd] izf'k{kd] forjd vkSj fdlkuksa dks ykHkkafor djus dk ek/;e gksaxsaA vr% esa vkidks ,d lykg nsuk pkgwWaxk fd bu ftEesnkfj;ksa dk lQyrkiwoZd fuokZg djus ds fy, vki viuh ,d Vhe cuk fyft, ;k vki de ls de ,d d`f"k&Lukrd dh lsok,Wa ysus dk iz;kl dhft,A

gekjk m|s'; 5 xkWaoksa ij ,d d`f"k izxfr dsUnz [kksyus dk gSA 'kq:vkr esa vki 20] 50 ;k 100 xkWaoksa dks viuk dk;Z {ks= cukb, rFkk 1 o"kZ ds Hkhrj 5 xkWao ij vius uhps ,d ,d d`f"k izxfr dsUnz [kksy fnft, ;k [kqyok fnft,A blds fy, bl funsZf'kdk ds 5] 6] 7] 8] 9 ,oa 10osa vuqNsn dh enn ys ldrs gSA blds vfrfjDr vkSj Hkh cgqr lh tkudkfj;kWa gS vkSj eSaa vk'kk djrk gwWa fd bu funsZ'kksas ds vuqlkj dk;Z dj vkus okys le; esa mfpr ykHk ds gdnkj cusaxsaA

'kqHkdkeukvksa ds lkFk
vkidk

vt; dqekj vxzoky
izca/kd ( ,-,u-ih-,y )

eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
Copyright All Rights Reserved With ANPL.
Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.