mRikn [kkst
    mRikn tek djsa
d`f"k [kkst     izos'k
d`f"k cktkj foKkiu fuykeh fufonk Qlyks dh tkudkjh loky&tokc cktkj Hkko i=kpkj ckrphr dSysUMj Iykuj ekSle dh tkudkjh
01162021
d`f"k izxfr dsUnz -ds-ih-ds
fo'okl ,oa /kkj.kk,Wa
ds-ih-ds dh vko';drk
ds-ih-ds dh t:jrsa
ds-ih-ds dh fo'ks"k t:jrsa
vk; L=ksr
lQyrk ds fy, mfpr dne
ds-ih-ds dh 'kq:vkr
ds-ih-ds ekM;wy
izfdz;k ;kstuk
vU; /kkj.kk,Wa
izFke ds-ih-ds ds fp=
lans'k
xzkeh.k cSafdax
osvjgkmflax
chek
fn vksfj,.Vy ba';ksjsal da- fy-
xksfoan oYyHk iar d`f"k fo'ofo|ky;
;w-ih- cht ,oa rjkbZ fodkl izkf/kdj.k fyfeVsM
izn'kZuh fp= izn'kZuh js[kkfp=
 Qlyks dh tkudkjh
xsagWw] /kku] ljlksa] xUuk] eDdk] ewWaxQyh] elwj] vU;----
 Qwyksa dh tkudkjh
xqykc] xsank] fyyh] jtuhxa/kk] xqynkmnh] vkphZM] vU;----
 Qyksa dh tkudkjh
vaxwj] [kjcwtk] vke] iihrk] rjcwt] ve:n] csj] vU;----
 lfCt;ksa dh tkudkjh
canxksHkh] eVj] vkyw] xktj] VekVj] ikyd] [khjk] vU;----
d`f"k lekpkj
No ban on cardamom future ....
Heavy rains & pest attack ....
Cotton acreage up, yield ....
Maharashtra co-op mills e ....
FCI wheat price cut won t ....
vU;----
 
 fdlku   O;fDrxr
 ds-ih-ds-  laLFkk
 Login        
 Password 
  u, lnL; \ fDyd djsa
      ikloMZ \ fDyd djsa
jSfyl bafM+;k fyfeVsM
ds-vkj-ch-,y- fyfeVsM (d`f"k foHkkx)
/kkuqdk xzqi
vkj-ds- lhM QkElZ jftLVMZ
lU,xzks lhM`l izkbosV fyfeVsM
us'kuy QfVZykbt+lZ fyfeVsM
ekMZu Qyksj feYl fyfeVsM
fidfjd fyfeVsM
laLFkk
d`f"k izxfr dsUnz
O;fDrxr
fdlku
eq[; i`"B | gesa tkusa | ikWfylh | MsoySiesaV Vhe | {ks= izca/ku | lq>ko o izfrmRrj | gels feysa
Contact our webmaster at webmaster@agroecommerce.com
Copyright All Rights Reserved With ANPL.
Please use MSIE 5.0 ansd higher version for better response.